loader

Availability Chart ฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดจาก instant Bookings

Availability Chart ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มเข้ามาสำหรับลูกค้า ในการจองห้องพักให้มีความสะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมตาราง แสดงรคาห้องพักในแต่ละช่วงเวลาเพื่อง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง และทำให้ การจองห้องพักมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง หน้าแสดงผลหน้า Select Date

ตัวอย่างการแสดงผล หน้า Select Room